Inhoudsopgave

Even voorstellen

Wij zijn Height Safety Expert, zakelijke dienstverlener op het gebied van werken met hoogteverschillen. Ons werk bestaat uit het geven van allerhande trainingen voor werken en redden op hoogte en besloten ruimte, het verkopen en verhuren van valbeveiligingsmaterialen en het keuren van deze middelen. Trainingen worden voornamelijk op onze eigen locatie gegeven en soms op klantlocatie. Soms komen we langs om materialen te installeren, in dat geval leveren we montagewerk.

Dit document zijn onze Algemene Voorwaarden. Deze geven duidelijkheid over de rechten en plichten die wij gezamenlijk hebben. Daar waar bepalingen alleen voor de Zakelijke Partij, of juist alleen voor de Consument niet handelend in beroep of bedrijf zijn bedoeld, wordt dit aangegeven. In alle gevallen waar dit niet wordt vermeld, geldende Voorwaarden voor beide partijen, tenzij dwingend wettelijke regels zich daartegen verzetten.

Algemene gedeelte

Artikel 1. Definities

 • “Wij” zijn ‘Height Safety Expert BV’. Via www.heightsafetyexpert.com komt U bij ons terecht. U vindt ons op onderstaand adres.Watertorenweg 1A
  4651 AB SteenbergenKvK-nummer: 78710065
  BTW-nummer: NL861503272B01
 • “Opdrachtgever” Dat bent ´U´, of het bedrijf waarvoor U werkt. Het is de natuurlijke- of rechtspersoon die de Diensten of de Goederen van Height Safety Expert afneemt, of die voornemens is dat te doen. Een Opdrachtgever kan ook tevens een deelnemer zijn.
 • “Deelnemer” is de persoon die feitelijk deelneemt aan, of gebruik maakt van een training of opleiding.
 • “Consument” is de Opdrachtgever niet handelend in beroep of bedrijf en in die hoedanigheid een Overeenkomst met Height Safety Expert is aangegaan.
 • “Zakelijke partij” is de Opdrachtgever handelend in beroep of bedrijf.
 • “Betrokkene” is de natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens worden verwerkt.
 • “Derde” is elke partij die geen deel uitmaakt van één van beide partijen of de daaraan gelieerde bedrijven.
 • “Algemene Voorwaarden” zijn de Algemene Voorwaarden die U nu aan het lezen bent.
 • “PBM” zijn persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • “Prijs” is de prijs voor de dienst of een goed zoals wij deze zijn overeengekomen.
 • “Documentatie” zijn de tekeningen, (technische) specificaties, ontwerpen, berekeningen, plannen risico-inventarisaties, prototypes en alle andere documenten, die door wie dan ook ter beschikking (zullen) worden gesteld.
 • “Huur” is de huur van goederen.
 • “Het gehuurde” zijn de goederen die U van ons huurt.
 • “Informatie” is alle data, gegevens, documentatie en know how in de breedste zin van het woord, wel of niet in een bronbestand besloten, mondeling, of op papier geschreven of getekend. Deze informatie kan gaan over personen, materiaal, prijzen of andere delen van de bedrijfsvoering of overeenkomst.
 • “Locatie” is de plaats waar Height Safety Expert haar werkzaamheden uitvoert en/of waar de dienst verleend wordt.
 • “Overmacht” zijn omstandigheden, condities en/of gebeurtenissen, die niet door een van beide partijen kan worden beïnvloed, die plaatsvinden buiten de schuld of nalatigheid van een van de partijen en die niet vermeden of verhinderd kunnen worden door het nemen van redelijke maatregelen. Het zijn omstandigheden die tijdelijk of blijvend de uitvoering van een verplichting (met uitsluiting van betalingsverplichtingen) onder de Overeenkomst verhinderen. Voorbeelden van overmacht zijn vakbondsstakingen, muiterij, quarantaine, epidemieën, oorlog (verklaard of niet verklaard), terrorisme, blokkades, embargo’s, oproer, demonstraties, opstanden, branden, en extreme weersomstandigheden en/of andere extreme spelingen van de natuur, mits geen oorzaak voor of bijdrage aan die gebeurtenissen is gegeven.
 • “Partij” dat zijn U of wij.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Height Safety Expert gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten. Een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden is gratis te downloaden op onze website. Als U daar om vraagt sturen we ze kosteloos naar U toe. De Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij we aangeven dat dit wel zo is. Andere voorwaarden wijzen we daarom uitdrukkelijk van de hand.
 • Height Safety Expert verricht verschillende bedrijfsactiviteiten. Deze Algemene Voorwaarden bestaan uit een algemeen deel en voor elk van de verschillende bedrijfsactiviteiten bestaat er een bijzonder deel,
  • Algemeen deel
  • Bijzondere gedeelte I Trainingen en/of opleidingen
  • Bijzondere gedeelte II Verkoop van goederen
  • Bijzondere gedeelte III Verhuur van goederen
  • Bijzondere gedeelte IV Uitvoeren van werk op locatie

  Bijzondere gedeelten kunnen ook naast elkaar van toepassing zijn, bijvoorbeeld als wij een training geven op uw locatie; dan gelden III en IV, of als wij goederen aan U verkopen die wij vervolgens op uw locatie komen monteren, dan gelden I en III.

 • Als het bijzondere gedeelte en het algemene gedeelte elkaar niet kunnen aanvullen, of ze zijn tegenstrijdig met elkaar, dan gaan bepalingen van het bijzondere gedeelte altijd voor.
 • Als we in de overeenkomst andere afspraken maken dan vastgesteld in deze Algemene Voorwaarden, dan gelden de afspraken uit de overeenkomst.
 • Als een bepaling in deze Algemene Voorwaarden onwettig, nietig of om enige andere reden niet afdwingbaar is, dan wordt deze voorwaarde afgescheiden van de Algemene Voorwaarden. Dit beïnvloedt niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen. Die blijven onverminderd van kracht. We zullen dan in overleg gaan en al het mogelijke doen om een eventuele ongeldige bepaling te vervangen door bepalingen die wel van kracht zijn.

Overige artikelen

Download onze algemene voorwaarden voor alle artikelen.